Skip to main content

# “FIND YOUR PANTENE”

“FIND YOUR PANTENE”

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการ “FIND YOUR PANTENE” โดย บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 2. ท่านจะต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล บัญชีผู้ใช้ทางโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ อีเมลล์ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ สินค้าที่ชอบ รวมถึงลักษณะของผิวหน้า ปัญหา พฤติกรรมการดูแลผิวหน้า ฯลฯ และให้ความยินยอมในหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล ผ่านทาง facebook lead ads ให้ครบถ้วน
 3. ท่านสามารถลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์
 4. ท่านต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันเข้าร่วมโครงการ
 5. ท่านต้องกรอกข้อมูลในระบบและให้ความยินยอมเสร็จสมบูรณ์ เป็น 200 ท่านแรก ในช่วงระหว่างวันที่ 09/07/2564 ถึง 20/07/2564
 6. ของที่จะได้รับคือตัวอย่างผลิตภัณฑ์มูลค่า 75 บาท โดยจำกัดจำนวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพบว่าผู้ลงทะเบียนปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้

การประกาศรางวัล

 1. หลังจากท่านลงทะเบียนและให้ความยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางที่กำหนดเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทหรือตัวแทนของบริษัทจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน 200 ท่านแรก ที่จะได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในวันที่ 21/07/2564 เวลา 13.00น. ทาง Facebook Pantene Thailand

การรับและการจัดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์

 1. บริษัทหรือตัวแทนของบริษัทจะจัดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ ภายใน 60 (หกสิบ) วันทำการ นับจากวันที่บริษัทประกาศรายชื่อทาง Facebook Pantene Thailand
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยหากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถูกตีกลับด้วยเหตุที่อยู่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่มีผู้รับ หรือเพราะติดต่อท่านไม่ได้ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์อีกต่อไป
 3. ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสด หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์อื่นได้
 4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ และ/หรือ เนื่องจากการใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผิดประเภท
 5. ในกรณีสุดวิสัย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในมูลค่าที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่โครงการนี้ถูกถอดออก หรือถูกลบออกจากระบบ ในระหว่างระยะเวลาของโครงการที่กำหนดไว้ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจการควบคุมของบริษัท
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยืดขยาย หรือถอนโครงการได้โดยดุลพินิจของบริษัทเพียงผู้เดียว
 3. พนักงานของ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง ประเทศไทย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการนี้
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ และเปลี่ยนแปลงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมิได้ปฎิบัติตามกฎ และข้อตกลงของโครงการ หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินโครงการ บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้เข้าร่วมโครงการต่อไป
 6. ในกรณีที่บริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโครงการดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโครงการนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง ประเทศไทย (พีแอนด์จี) 1800 295 545 ในวันและเวลาทำการ (จ.-ศ. เวลา 9:00 น.-18:00น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ท่านรับทราบและยินยอมให้บริษัท หรือตัวแทน ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนชื่อ นามสกุล บัญชีผู้ใช้ทางโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ อีเมลล์ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ ของท่าน เพื่อการเข้าร่วม ประกาศผล และรับผลิตภัณฑ์ในกิจกรรม ตลอดจนการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ และตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นอื่นใด ภายในบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และตามข้อบังคับของกฎหมาย
 2. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บภายในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ท่านกรอกข้อมูลในระบบ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น หากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูล ข้อมูลของท่านจะถูกลบ ทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 3. ท่านรับทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลมีการจัดเก็บ ตนสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ หรือขอให้บริษัทระงับการใช้ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ โดยท่านรับทราบว่าการไม่ยินยอม หรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้แก่บริษัท
 4. ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลและร่วมโครงการต่อไป สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่ 1800 295 545 โดยทางระบบจะดำเนินการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการให้ภายใน 30 วัน
 5. ในกรณีที่การจัดโครงการดังกล่าวมีผู้ให้บริการอื่นร่วมด้วย เช่น Social Network หรือ Online Market Place platform ฯลฯ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีการจัดเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งเป็นไปตาม Consumer Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค) ของแต่ละราย โดยบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการของผู้ให้บริการอื่นแต่อย่างใด
 6. ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้จาก P&G Global Consumer Privacy Policy เท่าที่กฎหมายไทยบังคับใช้